سرپرست اداره

سرپرست اداره

معرفی سرپرست اداره بازرسی

نام و نام خانوادگی: احمد علی امینی

سمت: سرپرست اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

مدرک تحصیلی: کارشناس بیهوشی

شماره تماس:  48501118-086