فرم رسیدگی به شکایات

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی شاکی*نام کامل
  1
 • جنسیت*
  2
 • نسبت شاکی با بیمار:*نام کامل
  3
 • نام و نام خانوادگی بیمار:*نام کامل
  4
 • کدملی بیمار:*
  5
 • میزان تحصیلات شاکی:*
  6
 • شماره تلفن ثابت:*
  7
 • شماره تلفن همراه:*
  8
 • واحد یا فرد مورد شکایت:*
  9
 • آدرس شاکی:*
  10
 • آیا در مراجع دیگر نیز اقدام یا درخواست نموده اید؟*
  11
 • به کدام مرجع؟*
  12
 • مدارک و مستندات* آپلود
   13
  • موضوع شکایت:*
   14
  • شرح شکایت؟*
   15