مدیران اسبق بازرسی دانشکده

روسای اسبق بازرسی دانشکده

نام و نام خانوادگی : آقای سیدمحمد عطارد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی

از سال 92 الی 93

--------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : آقای علیرضا جلالی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

از سال 93 الی 99