واحد ارزیابی عملکرد

تعداد بازدید:۸۳۲

وظایف واحد ارزیابی عملکرد
1.    همکاری در تهیه و تدوینشاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشکده و واحد های وابسته به آن 
2.    اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم 
3.    احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یاکمیسیون تحول اداری دانشکده
4.    همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحولاداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات 
5.    بررسی برگه‌های تکمیل شده وتأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری 
6.    پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشکده و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی ازنتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست           دانشکده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درمقاطع زمانی تعیین شده 
7.    نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد دردانشکده و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه  پیشنهادهای لازم 
8.    انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد وشاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه  پیشنهادهای لازم 
9.    انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشکده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشورارجاع می‌گردد 
10.  دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشکده و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط 
 

کلید واژه ها: بازرسی اداره بازرسی درباره اداره بازرسی بازرسی دانشکده علوم پزشکی ساوه شرح وظایف بازرسی ارزیابی عملکرد