میز خدمت الکترونیکی

تعداد بازدید:۳۶۰۴

مراجعین محترم شکایات، انتقاد، پیشنهاد و یا گزارشات مردمی خود را به یکی از روش های ذکر شده ارسال نمایید:

  1. تماس از طریق تلفن رسیدگی به شکایات اداره بازرسی دانشکده علوم پزشکی ساوه (48501118-086)
  2. ارسال پیامک به سامانه پیامکی به شماره  ( 50004150000555 )
  3. ارسال ایمیل به آدرس ( bazrasi.saveh@savehums.ac.ir )
  4. ارسال شکایت از طریق فرم رسیدگی به شکایات
  5. ارسال نظرات، پیشنهادات، انتقادات از طریق فرم رضایت سنجی و انتظارات مشتریان

کلید واژه ها: اداره بازرسی پاسخگویی به شکایات