معرفی اداره

تعداد بازدید:۷۱۷

معرفی اداره

اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، یکی از اداره های  ستاد دانشکده و زیر نظر مستقیم رئیس دانشکده در محورهای ارزیابی عملکرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشکده و نیز پیگیری شکایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند.

این اداره در راستای وظیفه نظارتی خود، عملکرد کلیه واحدهای تابعه دانشکده را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشکده و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امکان نسبت به رفع مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره کل بازرسی استان داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری و اصلاح قوانین یا آئین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می کند.