واحد پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۱۰۹۹

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات
1.    دریافت شکایات از سامانه بازرسی دانشکده، الکترونیکی دفتر بازرسی، ایمیل، فاکس، پیامک، صندوق رسیدگی به شکایات، حضوری، مکتوب و گزارشات تلفنی (24 ساعته) مراجعین از واحدها، کارکنان دانشکده و کلیه موسسات بهداشتی،درمانی و دارویی
2.    بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3.    بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی  
4.    پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان  
5.    جمع بندی شکایات به صورت دوره ای و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشکده و دفتر متبوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
6.    پیگیری نتایج گزارش های تهیه شده  
7.    پیگیری اقدامات انجام یافته برای ارسال پاسخ به شاکیان
 

کلید واژه ها: بازرسی اداره بازرسی درباره اداره بازرسی بازرسی دانشکده علوم پزشکی ساوه شرح وظایف بازرسی پاسخگویی به شکایات