فرم رضایت سنجی و انتظارات مشتریان

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
  1
 • شماره تلفن همراه:*
  2
 • جنس:*
  3
 • سن:*
  4
 • به کدام بیمارستان یا معاونت مراجعه کرده اید ؟*نام کامل
  5
 • پاسخگویی به درخواست شما؟*
  6
 • سرعت در ارائه خدمات؟*
  7
 • مجموع ارزیابی شما از بیمارستان/معاونت/حوزه های تابعه؟*
  8
 • رضایتمنتدی یا عدم رضایت از کارمندان خاص با ذکر مورد*
  9
 • پیشنهاد شما در زمینه خدمات بهتر و صیانت از حقوق شهروندی؟*توضیح بیشتر
  10