مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزیابی عملکرد


اداره بازرسی

تست متن معرفی ریاست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

واحد بازرسی

شرح وظایف واحد بازرسی :  1.    دریافت شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه و  نهایتأ پاسخگویی به شاکی .  2.    بازرسی های دوره ای از مراکز تابعه و بیمارستانها ...

واحد ارزیابی عملکرد

وظایف واحد ارزیابی عملکرد 1.    همکاری در تهیه و تدوینشاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشکده و واحد های وابسته به آن  2.    اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم  3.    احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات ...